Rozdajemy Vouchery na Oboom

Rodo

                                                         Informacje na temat danych osobowych.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez X-Site.pl. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim następuje wyłącznie w celu realizacji przez X-Site.pl obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa np. dla celów księgowych.


Masz prawo do żądania od X-Site.pl dostępu do dotyczących Cię danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Ci prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu).


Przysługuje Ci prawo do sprostowania Twoich danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe, w tym również przysługuje Ci prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.


Masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych;
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez nas lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach gdy:

  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzieliłeś zgody w przypadku kiedy była niezbędna), a sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosłeś sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.Jeżeli zgłosiłeś żądanie ograniczenia przetwarzania, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych bez Twojej zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaniesz poinformowany.


Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Masz prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.


Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:

  • przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne; oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.Możesz żądać od nas, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.


Przysługuje Ci również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez X-Site.pl. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez X-Site.pl.

Cookie Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.